คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนน้อยตามที่นักวิจัยมอบหมาย รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้จะต้องมีสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการในการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา และตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งมีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น มีทักษะในการเลือกใช้ทรัพยากรและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3   1.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และ   1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3   2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 จำนวน 10 หน่วย 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

§ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด § กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอื่น § กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การดำเนินการของสถาบันการศึกษาและผลลัพธ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา § กลุ่มผู้ที่ทำวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ § กลุ่มผู้ที่ทำการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-RDV-3-001ZB สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
ILS-RDV-3-002ZB จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
ILS-RDV-3-003ZB สรรหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และช่องทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ILS-RDV-3-004ZB หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ILS-RDV-3-005ZB ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
ILS-RDV-3-006ZB ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
ILS-RDV-3-007ZB กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ILS-RDV-3-008ZB ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ILS-RDV-3-009ZB จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ILS-RDV-3-010ZB เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0346-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
CB-0271-A : สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ