คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถรักษาสภาพตัวอย่างน้ำตามวิธีที่กำหนด เคลื่อนย้ายและส่งมอบตัวอย่างน้ำให้ห้องปฏิบัติการโดยรักษาภาวะในการเก็บและเคลื่อนย้ายตัวอย่างน้ำตามวิธีที่กำหนด สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ที่ใช้ตรวจพารามิเตอร์หลัก (เช่น อุณหภูมิ, pH, conductivity, DO) ที่จุดเก็บตัวอย่าง และบันทึกค่าพารามิเตอร์จากเครื่องมือตรวจวัดและบันทึกข้อมูลที่เบี่ยงเบนไปจากวิธีที่กำหนด มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. ผ่านการประเมินระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาอื่นๆ และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บตัวอย่างน้ำ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บตัวอย่างน้ำ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างน้ำ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบสาธิตการปฏิบัติงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บตัวอย่างน้ำ ผู้กำจัด/บำบัดของเสียอุตสาหกรรม พนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กากของเสียอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-4-056ZB กำหนดอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีที่ใช้ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเบื้องต้นของตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่าง (on-site analysis) และบันทึกค่า
EVM-IWM-4-055ZB รักษาสภาพ เคลื่อนย้าย และส่งมอบตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0187-A : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

ยินดีต้อนรับ