คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการในกระบวนการเพาะปลูกอ้อย สามารถแก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในการเพาะปลูกอ้อย โดยการคิด วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ และวางแผนได้ด้วยตนเอง ใช้ทฤษฎีหรือหลักการในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานเพาะปลูกอ้อยที่ซับซ้อน มีทักษะในการจัดการและพัฒนาผลิตภาพการเพาะปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอดและกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานได้ตามแผน มีความเป็นผู้นำ ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพเพาะปลูกอ้อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย ระดับ 5 มีคุณสมบัติดังนี้   

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   
  • ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

          หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
          หรือ ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3 และมีประสบการณ์การเพาะปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างต่อเนื่อง
          หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เกี่ยวข้อง
          หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเพาะปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง
          หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การเพาะปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างต่อเนื่อง
          หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเพาะปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างต่อเนื่อง
          หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเพาะปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง
          หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การเพาะปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 6 ปี อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย ระดับ 5 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับ 6 ได้ ต้องสอบผ่านเกณฑ์ประเมินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เชิงเทคนิค สำหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย ระดับ 6

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ผู้ปลูกอ้อย ผู้ดูแลรักษาอ้อย ผู้เก็บเกี่ยวอ้อย เกษตรกรเพาะปลูกอ้อย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-5-200ZB จัดการผลิตภาพการเพาะปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่อง
ARC-AGE-5-201ZB แก้ไขปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในกระบวนการเพาะปลูกอ้อย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0132-A : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ