คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ การเลือกใช้เครื่องเตรียมดินและเทคนิคการปฏิบัติงานเตรียมดินเพาะปลูกข้าว ตลอดจนการใช้และซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวได้อย่างปลอดภัย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน มีทักษะในการจัดการระบบการผลิตหรือบริการและระบบบัญชีในการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและควบคุมคุณภาพผลงานเตรียมดินเพาะปลูกข้าว มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพเตรียมดินเพาะปลูกข้าว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เกี่ยวข้อง

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานเตรียมดินเพาะปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 3 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับ 4 ได้ ต้องสอบผ่านเกณฑ์ประเมินการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 4

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ผู้ปลูกข้าว ผู้ดูแลรักษาข้าว ผู้เก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรเพาะปลูกข้าว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-3-160ZB จัดการระบบบัญชีในการผลิตและบริการ
ARC-AGE-3-141ZB ซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์/เครื่องต้นกำลัง
ARC-AGE-3-144ZB ซ่อมบำรุงเครื่องเตรียมดินเพาะปลูกข้าว
ARC-AGE-3-155ZB จัดการระบบการผลิตหรือบริการในการเตรียมดินเพาะปลูกข้าว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0132-A : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
CB-0314-A : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
CB-0265-A : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยินดีต้อนรับ