คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ระบุความเป็นอันตรายและดำเนินการแจ้งเหตุ ดำเนินการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณที่เกิดเหตุและในจุดเกิดเหตุ วางแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน มีทักษะในการควบคุมการบริหารจัดการการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสียหาย หรือความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ พนักงานของโรงงาน ผู้ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สิ่งแวดล้อม และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติในระดับคุณวุฒิที่ 6 นี้ ต้องมีความรู้และความเข้าใจในทักษะและความรู้จากทุกระดับก่อนหน้า รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกฎหมายในด้านการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและบัญชาการเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารความเสี่ยงให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านสื่อมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สร้างความตื่นตระหนก

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 6 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หรือ สำเร็จการศีกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศีกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษอากาศไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษอากาศไม่น้อยกว่า 9 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศีกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการบำบัด/กำจัดมลพิษอากาศไม่น้อยกว่า 11 ปีอย่างต่อเนื่อง

2. ผ่านการอบรม OSHA 29CFR 1910.120 (HAZWOPER) 40 ชั่วโมง หรือ Hazardous Materials Incident Response Operations (HMIRO; EPA 165.5) หรือ Emergency Response to Hazardous Material Incidents (ERTHMI; EPA 165.15) หรือเทียบเท่า

3. ผ่านการอบรมทบทวนทักษะความรู้ OSHA HAZWOPER Refresher 8 ชั่วโมงทุกปี

4. ผ่านการอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ชั้นสูง (Advanced Incident Command System) หรือเทียบเท่า

5. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) สัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านกากของเสียอุตสาหกรรม

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-6-053ZA ควบคุมการบริหารจัดการการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ