สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ( 40 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด ระดับ 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า ระดับ 3
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างรีดเสื้อผ้า ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างรีดเสื้อผ้า ระดับ 4
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างแพทเทิร์น ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างแพทเทิร์น ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพช่างแพทเทิร์น ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพการจัดการสินค้าเสื้อผ้า ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพการจัดการสินค้าเสื้อผ้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพการจัดการสินค้าเสื้อผ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักออกแบบผ้าถัก ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ระดับ 3 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก ระดับ 5
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักพัฒนาผ้าทอ ระดับ 5 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักพัฒนาผ้าทอ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก ระดับ 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาผ้าทอ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบผ้าถัก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบผ้าทอ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพควบคุมคุณภาพและบรรจุงาน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างตกแต่งและเก็บรายละเอียด 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างตัดเสื้อผ้า 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างรีดเสื้อผ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างเย็บเสื้อผ้า 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างแพทเทิร์น 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพการจัดการสินค้าเสื้อผ้า 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเส้นด้าย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบผ้าทอ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบผ้าถัก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเส้นด้าย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าถัก 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาเส้นด้าย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาผ้าทอ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาผ้าถัก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ