สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ( 92 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเคลือบและตกแต่งชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิก ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเผาชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพนักพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกต้นแบบ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ สำหรับผลิตกระเบื้องเซรามิก ระดับ 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบสุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุสุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ควบคุมการเผาชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารด้วยเครื่องจักร ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานหล่อขึ้นรูปและอบแห้งชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานประกอบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ระดับ 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ระดับ 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ระดับ 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 5

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 7

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 ชั้น 8
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเคลือบและตกแต่งชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเผาชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพนักพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกต้นแบบ ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ชั้น 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ชั้น 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก ชั้น 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ สำหรับผลิตกระเบื้องเซรามิก ชั้น 5
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก ชั้น 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ควบคุมการเผาชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก ชั้น 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก ชั้น 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก ชั้น 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารด้วยเครื่องจักร ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานหล่อขึ้นรูปและอบแห้งชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานประกอบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 2
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 3
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 4
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ชั้น 4 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ชั้น 5 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก ชั้น 6
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ สาขาผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้า ชั้น 5

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานเคลือบและตกแต่งชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานเผาชิ้นงานกระเบื้องเซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกต้นแบบ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ สำหรับผลิตกระเบื้องเซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบสุขภัณฑ์เซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสุขภัณฑ์เซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุสุขภัณฑ์เซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เซรามิก 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมสุขภัณฑ์เซรามิก 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมการเผาชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิก 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารด้วยเครื่องจักร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานหล่อขึ้นรูปและอบแห้งชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตชิ้นงานเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานขึ้นรูปสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตกแต่งและเคลือบชิ้นงานสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานประกอบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้บริหารการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซรามิก 6 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกถ้วยไฟฟ้า 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ