รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ระดับ 5

26/05/2566

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

66/05/0081

องค์กรรับรอง

CB-0270-A : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

26 พฤษภาคม 2566 - 29 พฤษภาคม 2566

สถานที่

เลขที่ 1 ตำบล/แขวง กำแพงแสน อำเภอ/เขต กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม 73140

จำนวนที่นั่ง/คน

25

รายละเอียด

1.  กลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ     บุคลากรในสาขาวิชาชีพหรือผู้สนใจเข้าสู่อาชีพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. คุณสมบัติของผู้สมัครผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้   1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ   2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ   3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ   4. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือ   5. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพ อย่างน้อย 3 ปี 3. การประเมิน       ประเมินด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานฯ (RESK) หรือวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการประเมินสมรรถนะอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยการรับรองประสบการณ์จากการพิจารณาผลงานที่ผ่านมาของคนในอาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ระบบ RESK กำหนด ด้วยการส่งหลักฐานการทำงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในอาชีพ เพื่อยื่นขอรับการประเมินได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทำข้อสอบ หรือสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเองถึงศูนย์สอบ 4. หลักฐานการประเมิน      ผู้ขอรับการประเมินต้องส่งหลักฐานอย่างน้อย 2 รายการจาก 13 รายการ (ต้องมีครบทุกหน่วยสมรรถนะ) แต่ละรายการสามารถส่งได้มากกว่า 1 ชิ้น ดังนี้       - หนังสือรับรองการทำงาน                - ภาพถ่ายผลงานหรือชิ้นงาน      - ใบกำหนดหน้าที่งาน                     - รางวัลหรือเกียรติบัตรผลงานทางวิชาการ      - ใบประกาศนียบัตร                       - ผลงานทางวิชาการ      - วุฒิบัตร                                    - ผลงานการเป็นวิทยากร       - วิดีโอการปฏิบัติงาน                      - ผลงานใน Social media       - ผลจากการปฏิบัติงาน                    - ข้อคิดเห็นจากบุคคลที่ 3      - หลักฐานอื่นๆ หลักฐานพื้นที่ฐานที่ต้องส่ง ประกอบด้วย 1.สำเนาทะเบียนบ้าน2.สำเนาบัตร ปชช.3.สำเนาวุฒิบัตร 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2รูป (นอกเหนือจากที่ติดในใบสมัคร)


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ