รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 2

11/11/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/11/0020

องค์กรรับรอง

CB-0140-A : บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 2

วันที่เปิดรับสมัคร

1 ตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565

สถานที่

เลขที่ 1/1 ตรอก/ซอย ติวานนท์ 14 ตำบล/แขวง ตลาดขวัญ อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000

จำนวนที่นั่ง/คน

10

รายละเอียด

สอบประเมินมาตรฐานความสามารถในวิชาชีพ “ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์” และสอบปรับระดับ (สำหรับท่านที่เคยเข้ารับการสอบมาตรฐานอาชีพมาแล้ว)ระดับ 2 ครั้งที่ 38 วันเสาร์ที่  19 พฤศจิกายน 2565รายงานตัว เวลา 08.30 น. สอบเวลา 09.00-10.15 น.  ( 75 นาที) อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระดับ 21.         ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น12.         เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหลักฐานการทำงานสัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 งาน  พร้อมสำเนาโฉนดและสำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย3.         ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงเอกสารในการสมัคร·      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน·      วุฒิการศึกษา ม.3·      หนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง·      มีอายุงานด้านนายหน้า อายุ 3 เดือน – 1 ปีหลักฐานการฝากขาย -            มีผลงาน: - สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายแบบสัญญาเปิด หรือ ปิด พร้อมสำเนาโฉนด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ฝากขาย จำนวน 1 รายการ


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ