รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2

05/08/2565

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

65/08/0044

องค์กรรับรอง

CB-0212-A : มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2

วันที่เปิดรับสมัคร

5 สิงหาคม 2565 - 16 สิงหาคม 2565

สถานที่

เลขที่ 35/177 ตรอก/ซอย ลาดพร้าว 23 ตำบล/แขวง จันทรเกษม อำเภอ/เขต เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900

จำนวนที่นั่ง/คน

30

รายละเอียด

รับสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก  ระดับ 2  แบบเทียบโอนประสบการณ์ (RESK)คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ (ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 2)    เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 1 และสามารถอ่านออก เขียนได้ และสื่อสารภาษาไทยได้หรือมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กเล็ก โดยมีประสบการณ์ต่อเนื่องในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีหลักฐาน เอกสารรับรอง หรือผ่านอบรมหลักสูตรผู้ดูแลเด็กเล็กไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ที่จัดโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานเอกชนที่หลักสูตรได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเอกสารประกอบการยื่นสมัคร (กรุณาแนบไฟล์ในระบบ)1.  รูปขนาด 1 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีพื้น ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน2.  สำเนา วุฒิการศึกษาสูงสุด 1 ชุด3.  สำเนา บัตรประชาชน 1 ชุด4.   หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน พร้อมสำเนา 1 ชุด  ( ถ้ามี )5.  สำเนา วุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์7.   ตัวอย่างผลงาน/กิจกรรม/รางวัลที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับการรับรองบุคคลตามขอบข่ายที่กำหนด  (ถ้ามี)กำหนดวันประเมินสมรรถนะวันที่ 21 สิงหาคม  2565 สถานที่จัดประเมินสมรรถนะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ฯ ซอยรัชดาภิเษก 36  (ออนไลน์)-      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-541-6092-95 / 062-698-1977 /088-3488-674E-mail :  [email protected]


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ