รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4

21/07/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/07/0061

องค์กรรับรอง

CB-0091-A : วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลเด็ก ระดับ 4

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิถุนายน 2564 - 10 กรกฎาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 439/2 ตำบล/แขวง แม่เหียะ อำเภอ/เขต เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100

จำนวนที่นั่ง/คน

50

รายละเอียด

1. มีสัญชาติไทย2. อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์3. สามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อสารภาษาไทยได้4. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ดูแลเด็ก ระดับ 35. กรณียังไม่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้โุแลเด็กระดับ 3 ให้แนบหลกฐานที่เกี่ยวข้องตามหน่วยสมรรถนะ อาชีพผู้ดูแลเด็กระดับ 1 2 และ 3 6. มีความรู้และทักษะในการดูแลเด็ก ไม่น้อยกว่า 5 ปี 


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ