รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4

03/05/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/03/0090

องค์กรรับรอง

CB-0002-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4

วันที่เปิดรับสมัคร

23 มีนาคม 2564 - 2 พฤษภาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 1518 ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10800

จำนวนที่นั่ง/คน

20

รายละเอียด

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลายและครอบคลุมการปฏิบัติงาน การหาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฏีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง และต้องสามารถจัดทำโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน ประมาณการค่าใช้จ่าย ดำเนินการจัดซื้อ ตรวจสอบขอบเขตของโครงการ ควบคุมตารางการทำงานของโครงการ ควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคุมการจัดซื้อ และควบคุมการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการได้การเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ     1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 และต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท างานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศนับตั้งแต่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แล้วอย่างน้อย 2 ปี     2. กรณีไเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 4 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประสบการณ์ท างานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และต้องมีจ านวนชั่วโมงการอบรมเกี่ยวกับนักบริหารโครงการสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง และต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)หลักฐานการสมัครที่จำเป็นต้องใช้มีดังนี้1.ในสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดที่ในสมัคร 1 รูป ที่บัตรประจำตัว 1 รูป)3.สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันสอบ เห็นหน้าชัดเจน พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด5.สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด (วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป)6.กรณีที่เป็นนักศึกษา สำเนาบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันสอบ พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด7.กรณีจบการศึกษามาไม่เกิน 1 ปี สำเนา Transcritpt พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุดสมัครได้ที่       ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประซาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2310 มือถือ 095-9234593, 095-9234702 ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.  


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ