TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

รายการ

มาตรฐานอาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน ( 22 คุณวุฒิวิชาชีพ )

มาตรฐานสมรรถนะดิจิทัล ( 18 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ( 73 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการกีฬา ( 5 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ( 65 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขางานโรงแรม ( 29 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการให้บริการอาหาร ( 2 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาผู้ประกอบอาหาร ( 20 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานท่องเที่ยว ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการบิน ( 53 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขานักบิน ( 5 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานเทคนิคและฝึกอบรม ( 18 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ( 97 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ ( 8 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการแปรรูปนม ( 15 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล ( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ ( 32 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการผังเมือง ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ ( 25 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น ( 15 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ( 34 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ( 32 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาเดินเรือประมง ( 11 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาเครื่องกลเรือ ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาเครื่องมือประมง ( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) ( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาให้บริการสปา ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน ( 5 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพความปลอดภัยในการทำงาน ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล ( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ ( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ( 18 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาธุรกิจขายตรง ( 18 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว ( 30 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี ( 23 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ ( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย ( 22 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาถ่ายภาพ ( 22 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ( 67 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาธุรกิจประปา ( 23 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ ( 20 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ ( 21 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( 38 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาการบริหารโครงการ ( 18 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาพัฒนาโครงการ ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ( 8 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา ( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ( 47 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย ( 10 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาการวิจัยและพัฒนา ( 10 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ( 68 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ( 24 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน ( 33 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาที่อยู่อาศัย ( 10 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาเพื่อการพาณิชย์ ( 23 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ( 15 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา ( 21 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ( 36 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาการจัดการพลังงาน ( 17 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ( 26 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง ( 19 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขางานปฏิบัติการ ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานความปลอดภัย ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานซ่อมบำรุง ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพศิลปะการแสดงและการบันเทิง ( 31 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ( 31 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ( 33 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาตัดเย็บเสื้อผ้า ( 33 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย ( 58 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาการจัดการของเสียชุมชน ( 22 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม ( 83 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขางานเครื่องปั้นดินเผา ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานเครื่องถม ( 14 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานผ้าทอ ( 46 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานเครื่องจักสาน ( 10 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ( 86 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขางาน Jig & Fixture ( 6 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานแม่พิมพ์โลหะ ( 29 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานแม่พิมพ์ยาง ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางาน Checking Fixture ( 4 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก ( 31 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ( 79 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขางานพิมพ์ ( 30 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานก่อนพิมพ์ ( 31 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานหลังพิมพ์ ( 18 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ( 8 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ( 20 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาแปรรูปเหล็ก ( 20 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก ( 74 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาพลาสติกชีวภาพ ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ ( 46 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาผลิตกระเบื้องเซรามิก ( 11 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ( 11 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม ( 88 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( 5 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ( 7 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ( 17 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาส่งเสริมการเกษตร ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ ( 107 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) ( 12 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาอีเลิร์นนิง (ELearning) ( 10 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล ( 13 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาแอนิเมชัน (Animation) ( 10 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ - ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชั้น 2
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ - ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชั้น 3
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) อาชีพช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ - ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชั้น 4

เพิ่มเติม >>

สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ( 7 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ( 7 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ( 170 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาจัดการซัพพลายเชน ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานส่งออกและนำเข้า ( 11 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขางานจัดการขนส่ง ( 44 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ ( 20 คุณวุฒิวิชาชีพ )
สาขาจัดการโลจิสติกส์ ( 3 คุณวุฒิวิชาชีพ )

สาขาวิชาชีพไฟฟ้า ( 9 คุณวุฒิวิชาชีพ )

Thailand Professional Qualification Institute
TPQI SMART Information Service System

17th Floor, Sun Towers (Building B)
123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

http://www.tpqi.go.th
Site's Map
Account
Help

User Agreement

Terms of Use
Privacy Policy
©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.