กรุณารอสักครู่
TH / EN
Download | Sitemaps | Support
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน    สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ตรวจสอบรายชื่อและรอบอบรมของข้าราชการพลเรือน
ตรวจสอบรายชื่อและรอบสอบประเมิน ICDL ของข้าราชการพลเรือน
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 18 กันยายน 2560 สถานที่สอบ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 อาคารศูนย์สัมมนา / ชั้น 4 ห้อง 3414 ช่วง เช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 18 กันยายน 2560 สถานที่สอบ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 อาคารศูนย์สัมมนา / ชั้น 4 ห้อง 3414 ช่วง บ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 19 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเท (ITDS) อาคาร 22 ชั้น 1 ห้อง A ช่วง เช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 19 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเท (ITDS) อาคาร 22 ชั้น 1 ห้อง A ช่วง บ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 19 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) อาคารเวียงคำ VKB ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ช่วง เช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 19 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) อาคารเวียงคำ VKB ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ช่วง บ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 20 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) ศูนย์พัฒนำและบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITDS) อาคาร 22 ชั้น 1 ห้อง A ช่วง เช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 20 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (เปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) ศูนย์พัฒนำและบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITDS) อาคาร 22 ชั้น 1 ห้อง A ช่วง เช้า เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 20 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) อาคารเวียงคำ VKB ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ช่วง เช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 20 กันยายน 2560 สถานที่สอบ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 อาคารศูนย์สัมมนา / ชั้น 4 ห้อง 3414 ช่วง เช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 21 กันยายน 2560 สถานที่สอบ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 อาคารศูนย์สัมมนา / ชั้น 4 ห้อง 3414 ช่วง เช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 21 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) อาคารเวียงคำ VKB ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ช่วง เช้า เวลา 8.30 - 12.00 น.
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวันที่ 21 กันยายน 2560 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม 1) อาคารเวียงคำ VKB ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 ช่วง บ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.
 • Thailand Professional Qualification Institute
  TPQI SMART Information Service System

  17th Floor, Sun Towers (Building B)
  123 Vibhavadi-Rangsit Road Chomphon,
  Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

  http://www.tpqi.go.th
  Site's Map
  Account
  Help

  User Agreement

  Terms of Use
  Privacy Policy
  ©2004-2014 Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). All rights reserved.