Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
1
2
3
ปฏิบัติงานธุรการ
4
5
6
รับและแก้ปัญหาคำร้องเรียนของลูกค้า
7
8
9
10
ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
11
12
13
จัดการและดำเนินการโครงการขนาดเล็ก
14
15
16
วางแผน บริหารและดำเนินการจัดการประชุม
17
18
19
ทำงานร่วมกันในสภาพ แวดล้อมการบริหารงานทั่วไป
20
21
22
ตรวจสอบขั้นตอนทางการเงิน
23
24
ประเมินผลระบบการฝึกอบรม
25
26
27
28
29
ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
30
31
32
33
วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
34
35
36
วางแผนและดำเนินการชุดกิจกรรมการฝึกอบรม
37
38
39
เตรียมและจัดการฝึกอบรม
40
41
42
วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
43
44
45
46
47
สอน (Coach) ทักษะในการทำงาน
48
49
50
บริหารการจัดงานในโอกาสพิเศษต่างๆ
51
52
53
54
55
56
57
58
จัดการรายการซื้อและจัดเก็บสินค้า
59
60
61
62
63
64
ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
65
66
67
68
69
ให้การสนับสนุนด้านวิชาชีพแก่เพื่อนร่วมงาน
70
71
72
73
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
74
75
76
77
78
จัดตารางทำงานและมอบหมายงานให้พนักงาน
79
80
81
82
การจัดการความหลากหลายในที่ทำงาน
83
84
85
บริหารการปฏิบัติงานในที่ทำงาน
86
87
88
89
วางแผนและจัดการงานเพื่อความยั่งยืน
90
91
92
93
94
ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
95
96
97
98
99
จัดระบบการบริการอาหาร
100
101
102
103
104
วางแผนเตรียมการและจัดวางอาหารเพื่อให้บริการบุฟเฟ่ต์
105
106
107
108
การจัดการและการรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
109
110
เข้าถึงและเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
111
112
113
114

ยินดีต้อนรับ