Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ อาชีพผู้ปฏิบัติงานเตาเผาสำหรับผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก

ยินดีต้อนรับ