Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
1
2
3
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
4
5
จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
6
7
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
8
9
บริหารความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
10
11
หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
12
13
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
14
15
ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
16
17
กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
18
19
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
20
21
22

ยินดีต้อนรับ