Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์สกรีน ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
1
2
วางแผนคุณภาพและควบคุมการพิมพ์สกรีน
3
4
กำหนดสูตรหมึกพิมพ์
5
6

ยินดีต้อนรับ