Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการฉีดขึ้นรูป อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ชั้น 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1
2
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
3
4
5
วางแผนการผลิตในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
6
7
8
9
วางแผนควบคุมคุณภาพการผลิต
10
11
12

ยินดีต้อนรับ