หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-4-022ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบร่วมวางแผนในการออกแบบและประเมินและรายงานผลการออกแบบได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04451 ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 04451.01 88174
04451 ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 2 ประสานงานกับลูกค้าเพื่อขอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 04451.02 88175
04451 ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 3. สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 04451.03 88176
04452 ร่วมวางแผนในการออกแบบ 1.กำหนดการวางแผนในการออกแบบได้ 04452.01 88177
04452 ร่วมวางแผนในการออกแบบ 2. วางแผนการออกแบบร่วมกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 04452.02 88178
04452 ร่วมวางแผนในการออกแบบ 3. จัดเตรียมข้อมูลในการร่วมวางแผนการออกแบบ 04452.03 88179
04452 ร่วมวางแผนในการออกแบบ 4 อธิบายหลักการในการวางแผนการออกแบบ 04452.04 88180
04453 ประเมินและรายงานผลการออกแบบ 1.สรุปผลการออกแบบได้ 04453.01 88181
04453 ประเมินและรายงานผลการออกแบบ 2. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังปรับปรุง 04453.02 88182
04453 ประเมินและรายงานผลการออกแบบ 3. รายงานผลการออกแบบเชิงข้อมูลสถิติต่อผู้บังคับบัญชา 04453.03 88183

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0441 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0442 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

0443 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0444 พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความความต้องการของลูกค้า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ

2. ร่วมวางแผนในการออกแบบ

3. ประเมินและรายงานผลการออกแบบ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การจัดทำข้อมูลทางสถิต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

 (ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลทางสถิติ และมีทักษะในการประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ ร่วมวางแผนในการออกแบบ ประเมินและรายงานผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบได้

2. ร่วมวางแผนในการออกแบบได้

3. ประเมินและรายงานผลการออกแบบได้

 (ก) คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลทางสถิติ และมีทักษะในการประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ ร่วมวางแผนในการออกแบบ ประเมินและรายงานผลการออกแบบ

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ

   1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

   2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการร่วมวางแผนในการออกแบบ

   1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

   2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการประเมินและรายงานผลการออกแบบ

   1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

   2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ