หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-4-020ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04431 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 1.สื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นได้ 04431.01 88154
04431 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 2. อธิบายรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ 04431.02 88155
04431 วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 3. กำหนดรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้ 04431.03 88156
04432 กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 1.อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้ 04432.01 88157
04432 กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 2. ร่างรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้ 04432.02 88158
04433 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 1.ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้ 04433.01 88159
04433 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 2. ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้ 04433.02 88160
04434 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1.อธิบายลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 04434.01 88161
04434 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. กำหนดการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 04434.02 88162
04434 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 04434.03 88163

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

0441 ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

0442 ออกแบบกระบวนการผลิตให้ตรงตามผลิตภัณฑ์

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

2. กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

2. วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการออกแบบ

3. วิธีการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน(Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ (ถ้ามี)

2. แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

ผู้ประเมินตรวจประเมินในด้านความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. วิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ได้

2. กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้

3. ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้

4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

 (ก)คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพ และมีทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ กำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

18.3 เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

18.4 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ