หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-VAC-4-018ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างออกแบบและพัฒนาในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้จะต้องสามารถรู้ข้อกำหนดในการออกแบบและออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติก และทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04411 รู้ข้อกำหนดในการออกแบบ 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 04411.01 88134
04411 รู้ข้อกำหนดในการออกแบบ 2 ระบุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 04411.02 88135
04411 รู้ข้อกำหนดในการออกแบบ 3 อธิบายรายละเอียดข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ 04411.03 88136
04412 ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบตามมาตรฐานได้ 04412.01 88137
04412 ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 2 กำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน 04412.02 88138
04412 ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 3.เลือกแบบให้ตรงกับชิ้นส่วนที่ทำการผลิต 04412.03 88139
04412 ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 4. ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการออกแบบ 04412.04 88140
04413 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 1.ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้ 04413.01 88141
04413 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 2. ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 04413.02 88142
04413 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ 04413.03 88143
04413 ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 4. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 04413.04 88144

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

2. การเลือกแบบให้ตรงกับชิ้นส่วนที่ทำการผลิต

3. ควบคุมและปรับตั้งพารามิเตอร์ในการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้

4. ปฏิบัติการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามกระบวนการที่ออกแบบได้

5. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้

6. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มาตรฐานการเขียนแบบ

2. มาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

2. ผลของการบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน

3. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ

2. แบบบันทึกประกอบผลการสัมภาษณ์หรือ

3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินช่างออกแบบและพัฒนางานขึ้นรูปสุญญากาศพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. รู้ข้อกำหนดในการออกแบบ

2. ออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติก

(ก)คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์วิธีการใช้งานเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการออกแบบ และมีทักษะในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการออกแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด

N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการรู้ข้อกำหนดในการออกแบบ

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมินการออกแบบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติก

   1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

   2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน 

  18.3เครื่องมือประเมินการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

   1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

   2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน 

 

 ยินดีต้อนรับ