หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PSI-INJ-3-014ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างบำรุงรักษาในกระบวนการฉีดขึ้นรูป6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

อุตสาหกรรมพลาสติก


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 1. อ่านและเขียนคำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์เทคนิค เกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุน 01331.01
01331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 2. อธิบายวิธีการตรวจสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูป 01331.02
01331 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 3.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปก่อนและหลังใช้งาน 01331.03
01332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 1.อธิบายแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปได้ 01332.01
01332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดขึ้นรูปให้พร้อมใช้งาน 01332.02
01332 บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด 3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 01332.03
01333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 1.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้ 01333.01
01333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 2. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาตามระยะเวลา 01333.02
01333 บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น 3.จัดทำรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้ 01333.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

0131 บำรุงรักษาเครื่องฉีดขึ้นรูป


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

3. บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการปฎิบัติงานจากสถานประกอบการ

2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฎิบัติงาน

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 

 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

การประเมินช่างบำรุงรักษางานฉีดพลาสติกโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้

2. บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดได้

(ก)คำแนะนำ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด และมีทักษะในการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด บำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

“อุปกรณ์สนับสนุน” หมายถึง เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Hot runner อุปกรณ์จับยึด เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

0000 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีด

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนเครื่องฉีดตามคู่มือการปฏิบัติงาน

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาและปัญหาที่เกิดขึ้น

1. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน

2. แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน ยินดีต้อนรับ