หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Maintain basic rotary wing aircraft systems.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-061ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Maintain basic rotary wing aircraft systems.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


102 Aircraft Mechanics: Helicopters6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This unit of competency applies hand skills and employs system/component knowledge and applicable maintenance publications and test equipment in the inspection, testing and troubleshooting, and replacement of components of rotor, rotor control systems and airframe systems of basic rotary wing aircraft during scheduled or unscheduled maintenance. This work may be carried out individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


10 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
102303.01 Inspect and test/adjust basic rotary wing airframe systems and components. 102303.01.01 Isolation and warning signs are attached/installedto the system or related systems and the aircraft configured for safe systeminspection and operation according to relevant aircraft publications/maintenance regulations orders and standards and practices. Rotor and rotor control system is visually or physicallychecked/inspected for external signs of defectsaccording to relevant aircraft publications maintenance regulations/orders and standards and practices while noticing allrelevant work health and safety (WHS) requirements,including the use of material safety data sheets (MSDS) and items of personal protective equipment (PPE). Defects are identified and recorded according to standardenterprise procedures. 102303.01.01
102303.01 Inspect and test/adjust basic rotary wing airframe systems and components. 102303.01.02 Aircraft and systemare prepared according to relevant aircraft publications/maintenanceregulations orders and standards and practices for the operation of engineand rotor system. Rotor and rotor control system arefunctionally tested according to relevant aircraft publications maintenanceregulations/orders and standards and practices forindication of malfunction. System calibration oradjustments are carried out according to relevant aircraft publications/maintenance regulations/orders andstandards and practices. 102303.01.02
102303.02 Troubleshoot basic rotary wing airframe systems and components. 102303.02.01 Relevant maintenance documentation and modification status,including system defect reports, where relevant, are employed to identifyspecific inspection requirements. Isolation tags arechecked and aircraft configured for safe system inspection and operationaccording to the applicable maintenance manual. Airframesystem components are visually or physically checked for external signs ofdefects according to applicable maintenance manual while noticing allrelevant WHS requirements, including the use of MSDS and items of PPE. Defects are correctly identified and reported. 102303.02.01
102303.02 Troubleshoot basic rotary wing airframe systems and components. 102303.02.02 Aircraft and systemare prepared according to applicable maintenance manual for the applicationof power/system operation. Airframesystem is functionally tested according to maintenance manual for indicationof serviceability or malfunction. System adjustment iscarried out according to maintenance manual. 102303.02.02
102303.03 Troubleshoot rotor and rotor control systems 102303.03.01 Available information from aircraft maintenancedocumentation, inspection and test results is employed to assist in faultdetermination. Relevant aircraft publication faultdiagnosis guide and logical processes are employed to ensure efficient andaccurate troubleshooting to line replacement level. Specialistadvice is acquired to assist with the troubleshooting process. 102303.03.01
102303.03 Troubleshoot rotor and rotor control systems 102303.03.02 Rotor and rotorcontrol system faults are located and the causes of the faults are clearlyidentified and recorded in aircraft maintenance documentation according tostandard enterprise procedures. Fault rectificationrequirements are determined. 102303.03.02
102303.04 Troubleshoot basic rotary wing airframe systems 102303.04.01Available information from maintenance documentation,inspection and test results is employed, where necessary, to assist in faultdetermination. Maintenance manual fault diagnosis guidesand logic processes are employed to ensure efficient and accuratetroubleshooting. Specialist advice is acquired, whererequired, to assist with the troubleshooting process. 102303.04.01
102303.04 Troubleshoot basic rotary wing airframe systems 102303.04.02 Airframe system faultsare located and the causes of the faults are clearly identified and correctlyrecorded in maintenance documentation, where required, according to standardenterprise procedures. Rectification requirements aredetermined. 102303.04.02
102303.05 Remove and install rotary wing rotor and rotor system components 102303.05.01 System is rendered safe and prepared according to relevantaircraft publications/maintenance regulations/orders and standards and practices, and isolation and warningsigns are installed/attached to ensure personnel safety. Rotor and rotor system component removal is performedaccording to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices whilenoticing all relevant WHS requirements, including the use of MSDS and itemsof PPE. Required aircraft maintenance documentation isaccomplished and processed in accordance with standard enterprise procedures. Removed components are labelled, sealed and packaged accordingto relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices. 102303.05.01
102303.05 Remove and install rotary wing rotor and rotor system components 102303.05.02 Rotor or rotor systemcomponent to be installed is checked to ensure correct part or model numbers,modification status and serviceability. Mass balance ofrotor blades/head is checked according to relevantaircraft publications/maintenance regulations/orders and standards and practices. Installationis performed according to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices. Support/safety equipment is removed atthe appropriate time to ensure personnel safety and freedom from structuraldamage. 102303.05.02
102303.06 Remove and install rotor control system components 102303.06.01System is rendered safe and prepared according to relevantaircraft publications/maintenance regulations/orders and standards and practices, and isolation and warningsigns are installed/attached to ensure personnel safety. Rotary wing flight control system component removal isperformed according to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices whilenoticing all relevant WHS requirements, including the use of MSDS and itemsof PPE. Required aircraft maintenance documentation isaccomplished and processed according to standard enterprise procedures. Removed components are labelled, sealed and packagedaccording to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices. 102303.06.01
102303.06 Remove and install rotor control system components 102303.06.02Rotary wing flightcontrol system components to be installed are checked to ensure correct partor model numbers, modification status and serviceability. Installationis performed according to relevant aircraft publications/maintenanceregulations/orders and standards and practices. Support/safety equipment is removed atthe appropriate time to ensure personnel safety and freedom from structuraldamage. Required aircraft maintenance documentation isaccomplished and processed according to standard enterprise procedures. 102303.06.02
102303.07 Remove and install basic rotary wing airframe system components 102303.07.01 System is rendered safe according to the applicablemaintenance manual and isolation tags are attached, where necessary, toensure personnel safety. Airframe system componentremoval is performed according to the applicable maintenance manual whilenoticing all relevant WHS requirements, including the use of MSDS and itemsof PPE. Required maintenance documentation is accuratelyaccomplished and correctly processed. Removed componentsare tagged, sealed and packaged according to specified procedures. 102303.07.01
102303.07 Remove and install basic rotary wing airframe system components 102303.07.02 Components to beinstalled are checked to ensure correct part numbers, serviceability andmodification status. Mass balance of control surfaces tobe installed is checked according to the applicable maintenance manual, ifrequired. Installation is performed according to theapplicable maintenance manual. Required maintenancedocumentation is accomplished and processed according to standard enterpriseprocedures. 102303.07.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


101301 Interpret work health and safety practices in aviation maintenance
101302 Apply quality standards applicable to aviation maintenance processes
101303 Interpret and use aviation maintenance industry manuals and specifications
101304 Complete aviation maintenance industry documentation
101305 Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals inaviation maintenance


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้


See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to express competency in this unit must be related to and fulfil all of the requirements of the elements and performance criteria under the indicated conditions of assessment, and must include:
          • using hand skills, tools and test equipment in the testing, adjustment and troubleshooting of:
          • rotary wing mechanical control systems
          • helicopter airframe systems and components, including rotors and rotor system
          • recognising system and component defects/external damage, correct installation and security for the range of airframe systems listed in the Range of Conditions
          • removing, installing and rigging of rotor systems and rotor/flight controls
          • removing and installing the range of airframe components listed in the Range of Conditions
          • checking rotor mass balance
          • performing system functional tests and checks to isolate system faults and assess post-maintenance serviceability
          • effectively using maintenance documentation and relevant fault diagnosis guides in the troubleshooting process and for component removal and installation
          • applying standard procedures
          • observing all relevant WHS procedures, including the use of PPE and MSDS.
          The fundamental skills inherent in this unit should be transferable across a range of inspection, testing and troubleshooting tasks (including the timely involvement of supervisors or other trades) associated with the, rotors, rotor control systems, airframe systems and components of basic rotary wing aircraft. It is crucial that relevant procedures, requirements for cleanliness and safety precautions are fully perceived, understood and complied with.
          It is essential to be able to interpret inspection procedures and specifications (allowable limits) and apply them in practice. This shall be demonstrated through application across a range of rotors, rotor control systems, airframe systems and components as specified in the Assessment Conditions.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to express competency in this unit must be related to and fulfil all of the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          • WHS precautions relevant to airframe system maintenance, including the lifting and handling of heavy components and how to obtain PPE and MSDS
          • standard trade practices relating to tool and test/rigging equipment usage and installation/securing of system components
          • theory of flight:
          airflow
          conditions of flight
          lift and forces
          drag
          • rotary flight principles:
          • terminology relating to:
          • aerofoils
          • main rotor blades
          • rotor discs
          • rotors (main and tail)
          • aerodynamic characteristics:
          • aerofoil design
          • forces
          • rotor thrust and power requirements
          • vortex ring
          • autorotation
          • helicopter stability
          • helicopter dynamic components:
          • main rotors:
          • blades
          • heads
          • linkages
          • tail rotors
          • swash plates
          • transmissions and drive shafts
          • helicopter structure and airframe systems:
          • structure and layout
          • engine and transmission
          • flight control system layout and operation
          • cabin heater system layout and operation
          • fuel system layout and operation
          • helicopter maintenance procedures and troubleshooting
          • relevant maintenance manuals
          • relevant regulatory requirements and standard procedures, including requirements for engine and rotor system operation
(c) Assessment recommendation
          N/A


15. ขอบเขต (Range Statement)


(a) Recommendation
          Different working environments and conditions that may affect performance are admissible in this field. Crucial operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included.
(b) Description
          Rotor and rotor control system components include:
          • Main rotor blades and tail rotor blades
          • Rotor heads, swash plates and tail rotor pitch control assemblies
          • Mechanical flight control components (collective and cyclic pitch levers, rudder pedals, cables, pulleys, guides, fairleads, bellcranks, rods, torque tubes, chains and sprockets)
          • Main rotor, intermediate or tail rotor gearboxes
          • Drive shafts and couplings
          Engine and rotor system operation:
          • Must be performed by a qualified pilot
          Airframe systems include:
          • Fuel systems
          • Cabin heating systems
          Airframe system components include:
          • Rigid or flexible fuel tanks, selector/shutoff valves and rigid or flexible plumbing
          • Cabin heater ducting and control valves
          Procedures and requirements include:
          • Industry standard procedures specified by manufacturers, regulatory authorities or the enterprise


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • Competency should be assessed in the work environment or simulated work environment using tools and equipment stated in maintenance documentation. It is also expected that applicable general-purpose tools and test equipment found in most routine situations would be used where appropriate.
          • Before undertaking any action, the application of testing procedures should clearly indicate knowledge of system operation, the relationship of individual components and the links with other systems (if applicable) within the limits of the aircraft/system fault-finding guide. The work plan should consider applicable safety and quality requirements in accordance with the industry and regulatory standards.
          • A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfaction of the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of this unit of competency are being achieved under routine supervision on groups listed in the Range of Conditions, as follows:
          • at least one (1) component from each of:
          • main rotor blades and tail rotor blades
          • rotor heads, swash plates and tail rotor pitch control assemblies
          • mechanical flight control components (collective and cyclic pitch levers, rudder pedals, cables, pulleys, guides, fairleads, bellcranks, rods, torque tubes, chains and sprockets)
          • main rotor, intermediate or tail rotor gearboxes
          • drive shafts and couplings
          • fuel systems
          • cabin heating systems
          • a representative range of components from:
          • rigid or flexible fuel tanks, selector/shutoff valves and rigid or flexible plumbing
          • cabin heater ducting and control valves.          This shall be proven via the records in the Log of Industrial Experience and Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide.ยินดีต้อนรับ