หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Participate in environmentally sustainable work practices.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-032ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Participate in environmentally sustainable work practices.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


Aircraft Mechanics: Airplane
Aircraft Mechanics: HelicopterAircraft Mechanics: Avionics 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This competition applies to operators / Team Members are required to follow the procedures in order to work in an environmentally sustainable manner. This ensures compliance and also aims to minimize environmental risks and maximizes the environmental performance of processes and organization.It includes: resources used potential environmental risks Improve environmental performance (within the scope of competence and authority).
          This competition applies to all sectors of the manufacturing industry and members of their value chain. It can also be applied to all sectors of an organization, including offices, warehouses, etc. You will have to be properly contextualized This unit of measure applies throughout the organization and in the various sectors of industry.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


10 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


101 Aircraft Maintenance: Airplane
102 Aircraft Maintenance:Helicopter
103 Aircraft Maintenance: Avionic


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101321.01 Identify current resource use and environmental issues. 101321.01.01 Identify workplace environmental and resource efficiencyissues and identify resources used in own work role. 101321.01.01
101321.01 Identify current resource use and environmental issues. 101321.01.02 Measure and recordcurrent usage of resources using appropriate techniques. 101321.01.02
101321.02 Comply with environmental regulations and seek opportunities to improve environmental practices and resource efficiency. 101321.02.01 Follow procedures to ensure compliance and reportenvironmental incidents to appropriate personnel. 101321.02.01
101321.02 Comply with environmental regulations and seek opportunities to improve environmental practices and resource efficiency. 101321.02.02 Follow enterpriseplans to improve environmental practices and resource efficiency and makesuggestions for improvements to workplace practices in own work area. 101321.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


          Required skills include the ability to:          report as required by procedures          follow procedures and instructions and respond to change          ask questions and seek clarifications relating to work requirements          Reading and writing is required in order to interpretrequired procedures and complete required workplace forms/reports.
          Numeracy is required to interpret numeric workplace information, readings and measurements, handle data as required and complete numeric components of workplace forms/reports.
          Competency includes sufficient knowledge to:          have a basic understanding of sustainability          know the environmental hazards/risks, resource use and inefficiencies associated with own workplace (at an appropriate level)          know the relevant environmental and resource efficiency systems and procedures for own work area          know the impact of laws and regulations to a level relevant to the work context


15. ขอบเขต (Range Statement)


(a) Recommendation
          The range statement relates to the unit of competency as a whole. It allows for different work environments and situations that may affect the performance. wording in bold italics, if used in the performance criteria, is detailed below. Essential operating conditions that may be present in the training and assessment (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) may also be included
          Procedures         
          All operations are carried out according to procedures including all relevant workplace procedures, work instructions, temporary instructions and relevant industry and government codes and standards.
 
          Environmental and resource efficiency issues  
          environmental issues and resource efficiency including the minimization of environmental risks and maximizing opportunities to improve the environmental performance of business and to promote the production and consumption of natural resources more efficiently, for example :          •  minimisation of waste, through implementation of the waste management hierarchy          •  efficient and effective use of energy and other resources          •  seeking alternative sources of energy          •  efficient use of materials and appropriate disposal of waste          •  use of controls to minimise the risk of environmental damage from hazardous substances          •  efficient water use          •  reducing emissions          •  life cycle analysis applied to issues such as energy supply, materials, transport, production          Measure          Measure should be interpreted in a manner consistent with the scope of the job and may include things like:          •  counting the number of items entering/leaving a work area          •  reading indicators in the work area          •  obtaining relevant information from support personnal          Appropriate techniques                Appropriate techniques include:          •  material fed to/consumed by plant/equipment          •  plant meters and gauges          •  job cards including kanbans          •  examination of invoices from suppliers          •  measurements made under different conditions examination of relevant information and data.          Compliance                  Compliance includes meeting relevant federal, state and local government laws, by-laws, regulations and mandated codes of practice. It also includes any codes and standards that the enterprise applies voluntarily.          Incidents                      Incidents include:          •  breaches or potential breaches of regulations          •  occurrences outside of standard procedure which may lead to lower environmental performance.          Enterprise plans             Enterprise plans include:          •  documented policies and procedures          •  work plans to minimise waste, increase efficiency of water/energy use, minimise environmental hazards          Suggestions                   Suggestions include ideas that help to:          •  prevent and minimise environmental risks and maximise opportunities          •  reduce emissions of greenhouse gases          •  reduce use of non-renewable resources          •  improve energy efficiency          •  increase use of renewable, recyclable, reusable and recoverable resources          •  reduce waste          •  increasing the reusability/recyclability of wastes/products          •  reduce water usage and/or water wastage. 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          Overview of assessment       
          A person who demonstrates competence in this unit should be able to provide evidence of the ability to follow work procedures according to the instructions and to participate in the improvement of environmental resources and efficient working practices in the own level of responsibility. Evidence must be strictly relevant to the role of the workplace in particular.
          Critical aspects for assessment and evidence required to demonstrate competency in this unit  
          It is essential that competence is demonstrated in the knowledge and skills defined in this unit. These may include the ability to:
          •  identify and measure resources used in their job
          •  identify situations likely to lead to an environmental incident
          •  follow procedures related to environmental performance.
          Consistent performance should be demonstrated. For example, look to see that:
          •  work is routinely to procedures
          •  the minimum of resources is used consistent with the job requirements, good practice and the procedures.
          Context of and specific resources for assessment            
          Assessors should be satisfied that the person can constantly make the unit as a whole, as defined by the elements, performance criteria and skills and knowledge.
          Depending on the selected methods of assessment access may be required to:
          •  workplace procedures and plans
          •  documentation in relation to production, waste, overheads, hazard control/management
          •  reports from supervisors/managers
          •  case study/scenarios
          Method of assessment         
          A holistic approach should be taken to the assessment.
          Competence in this unit may be assessed:
          •  by demonstration in the workplace
          •  using targeted questioning for appropriate portions
          •  by use of a suitable simulation and/or a range of case studies/scenarios
          •  by a combination of these techniques          In all cases it is expected that practical assessment will be combined with the specific interrogation to assess the underlying theoretical knowledge and evaluation will be combined with appropriate practical arrangements / simulation or similar assessment.ยินดีต้อนรับ