หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Use electrical test equipment.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-022ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Use electrical test equipment.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


101 Aircraft Mechanics: Airplane
102 Aircraft Mechanics: Helicopter
103 Aircraft Mechanics: Avionics6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This skill unit requires the use of skills in the use of electrical test equipment to measure voltage, current, frequency and phase angle, and to test the continuity, resistance, insulation and bonding. Applications include aircraft and components both in the shed and a workshop during scheduled maintenance or not. The work can be done individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101311.01 Select and prepare test equipment. 101311.01.01 System/component test requirementsare identified and selected. 101311.01.01
101311.01 Select and prepare test equipment. 101311.01.02 Test equipment ischecked for serviceability and applicable leads are fitted where required. 101311.01.02
101311.02 Test system or component. 101311.02.01 Test points and polarity are determined. 101311.02.01
101311.02 Test system or component. 101311.02.02 Required parametersare measured with the test equipment while observing all relevant work healthand safety (WHS) requirements. 101311.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


101301 Interpret work health and safety practices in aviation maintenance.
101501 Plan and organize aviation maintenance work activities.
101302 Apply quality standards applicable to aviation maintenance processes.
101303 Interpret and use aviation maintenance industry manuals and specifications.
101304 Complete aviation maintenance industry documentation.
101305 Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals in aviation maintenance.


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้


See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfies all of the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions of assessment, and must include:
          • applying relevant WHS practices
          • using selectors and scale adjustment of each item of test equipment to ensure accurate measurement of applicable parameter
          • connecting test equipment to components or circuits
          • determining polarity and applicable connection points for measurement or testing. The underlying skills inherent in this unit should be transferable into all areas which require the use of electrical test equipment. It is essential that the general aspects of electrical test equipment selection, preparation for use and safe application to a representative range of measurement and testing tasks are clearly understood. Evidence is required of knowledge about the selection and use of the range of test equipment used for the measurement and testing tasks listed in the Range of Conditions, and of the methods used to identify applicable polarity and connection to components and circuits for required measurement or testing.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          • the range of electrical test equipment used to measure or test:
          • volts, amps and power
          • frequency
          • phase angle
          • continuity, resistance and insulation
          • bonding
          • test equipment construction and calibration, and testing for serviceability.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          This field allows for different work environments and conditions that may affect performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included.
          System/component test requirements include:
          Measurement of or testing:
          volts, amps and power
          frequency
          phase angle (where applicable to the enterprise)
          continuity, resistance and insulation
          bonding
          Procedures and requirements include:
          Industry standard procedures specified by manufacturers, regulatory authorities or the enterprise 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • Competency should be assessed in the work environment, or simulated work environment, using electrical test equipment specified in maintenance documentation. It is also expected that applicable test equipment can be selected on the basis of general trade knowledge where specific test equipment is not specified.
          • A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfaction of the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of the unit of competency are being achieved under routine supervision in the selection of appropriate items of test equipment and their use to perform the measurements and test each of:
          • volts, amps and power
          • frequency
          • phase angle (may be omitted if not relevant to the enterprise)
          • continuity, resistance and insulation
          • bonding.
          • This shall be established via the records in the Log of Industrial Experience and Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide (for details refer to the Companion Volume Assessment Guidelines).ยินดีต้อนรับ