หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Conduct self in the aviation maintenance environment.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-017ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Conduct self in the aviation maintenance environment.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


101 Aircraft Mechanics: Airplane
102 Aircraft Mechanics: Helicopter103 Aircraft Mechanics: Avionics6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This skill unit requires application of skills and knowledge on ethical behavior, self-management and skills development for all aspects of aircraft and aircraft component maintenance during scheduled or unscheduled maintenance. The work can be done individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101306.01 Manage self and work effectively with others. 101306.01.01 Work is undertaken individually or as a team member tocomplete maintenance tasks in a timely manner and in accordance withenterprise procedures and requirements. 101306.01.01
101306.01 Manage self and work effectively with others. 101306.01.02 Effectivecommunication skills are applied oral and written, including email, forms inEnglish. 101306.01.02
101306.02 Participate in the process of change and innovation. 101306.02.01 Work is undertaken with others to implement change in theworkplace 101306.02.01
101306.02 Participate in the process of change and innovation. 101306.02.02 opportunities forproduct and service enhancement and options for achieving the desired resultare identified and proposed in accordance with enterprise procedures. 101306.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้


See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions of assessment on at least one occasion. Evidence must be provided that the candidate, during aviation maintenance activities, is capable of:
          • oral communication in English regarding maintenance activities
          • written communication in English, including email, regarding maintenance activities
          • applying principles of equity and diversity
          • managing own work performance both individually and as part of a team
          • interfacing effectively with others in the performance of maintenance and adapting to change
          • applying legislation, regulations and organizational policies and procedures relevant to role and workplace
          • contributing to own knowledge, skills and competency development for job performance and career progression
          • provision of guidance to other team members.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          • oral and written communication within the aviation maintenance environment, including email
          • human factors relating to fatigue, drugs and alcohol and performance of work as an individual and as a team member
          • the application within the workplace of legislative requirements and principles regarding equal opportunity, equity and diversity
          • aviation maintenance legislation, regulations and organizational policies and procedures
          that is relevant to the individual’s role and workplace
          • problem solving principles
          • constant improvement principles and procedures
          • enterprise procedures for proposing modifications or changes in work procedures
          • change management
          • methods of providing effective guidance to others in the aviation maintenance environment.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          This field allows for different work environments and conditions that may affect performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included. 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • This unit may be assessed on the job, off the job or a combination of both on and off the job. Where assessment occurs off the job an appropriate simulation must be used where the range of conditions reflects realistic workplace situations.
          • The candidate must have access to all tools, equipment, materials and documentation required and must be permitted to refer to any relevant workplace procedures, product and manufacturing specifications, codes, standards, manuals and reference materials. The assessment environment should not disadvantage the candidate.
          • Assessors must be satisfied that the candidate can competently and consistently perform all elements and performance criteria of the unit, including required knowledge, and be capable of applying the competency in new and different situations and contexts.
          • Evidence of competency attainment shall be obtained via the records in the Log of Industrial Experience and Achievement, or where applicable an equivalent industry evidence guide (refer to the Companion Volume Assessment Guidelines).ยินดีต้อนรับ