หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Communicate aviation technical and maintenance management knowledge.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-018ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Communicate aviation technical and maintenance management knowledge.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


Aircraft Mechanics: Airplane
Aircraft Mechanics: Helicopter
Aircraft Mechanics: Avionics 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


          This unit of competency requires the application of written and oral skills concerning the management of technical knowledge and communication aviation maintenance. Applications include evaluation of technical communication written and verbal reports delivery during scheduled or unscheduled maintenance. The work can be done individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


Aircraft Maintenance: Airplane
Aircraft Maintenance: Helicopter
Aircraft Maintenance: Avionic


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101307.01 Evaluate written technical communication. 101307.01.01 The content of the technical written communication ischecked the accuracy and adequacy plain English and literacy . 101307.01.01
101307.01 Evaluate written technical communication. 101307.01.02 communication skillsrelation to dealings with others involved in the work. 101307.01.02
101307.02 Present technical and non-technical briefings. 101307.02.01 Briefing is planned and prepared in a well-structuredmanned information delivered is accurate. 101307.02.01
101307.02 Present technical and non-technical briefings. 101307.02.02 Audiovisual equipment,where applicable, is used in an effective, professional manner. 101307.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้


See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit should be of interest and meet all requirements of the elements and performance criteria under the specified conditions assessment at least once, and must include: oral communication
          written communication
          evaluation
          planning of briefings and use of aids to delivery.
          communicate appropriately in English
 b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit should be of interest and meet all requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          applicable technical aspects
          requirements for written communication
          planning and delivery of briefings.
(c) Assessment recommendation
          N/A
          Assessment methods


15. ขอบเขต (Range Statement)


          This field allows different environments and working conditions that can affect the performance. the essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, accessibility requirements, the candidate of the topic, and local industry and regional contexts) are included.
          Written technical communication includes:
          Instructions
          Reports
          Requests being submitted in accordance with regulatory requirements.
          Regulatory requirements, and organizational policies and procedures include:   
          Civil Aviation Regulations (CARs) and associated Advisory Circulars (ACs)
          Civil Aviation Safety Regulations (CASRs), Manuals of Standards and associated Acceptable Means of Compliance and Guidance Material
          Maintenance organization expositions
          Continuing airworthiness management organization expositions
          Policy manuals
          Procedures manuals
          Quality manuals
          Work instructions
          Technical Airworthiness Maintenance Manual
          Defense instructions
          Standing instructions
          Maintenance management plans
          Briefings are conducted for:       
          Employees of the organization
          Business associates, such as teaming partners
          Clients
          Contractors and subcontractors
          Representatives of regulatory bodies
          Higher authorities
          Visitors 
          Information includes:    
          Changes to policy and procedures or regulations
          Workload requirements
          Organizational activities
          Organizational familiarization
          Technical knowledge and skills
          Work procedures
          Non-technical matters


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • This unit may be assessed on the job, off the job or a combination of both inside and outside of work. Where assessment occurs outside of work, i.e., the candidate is not in productive work, an appropriate simulation should be used in the range of conditions reflecting real work situations they would encounter in planning, technical assistance for the preparation and sessions delivering information related to aviation maintenance activities.
          • The candidate must have access to all equipment, materials and documentation required and must be permitted to refer to all relevant site procedures, product specifications and manufacturing, codes, standards, manuals and reference materials. The assessment environment should not harm the candidate.
          • The candidate must have access to all equipment, materials and documentation required and must be permitted to refer to all relevant site procedures, product specifications and manufacturing, codes, standards, manuals and reference materials. The assessment environment should not harm the candidate.
          • Assessors must be satisfied that the candidate can competently and consistently perform all elements of the unit as specified by the criteria, including the necessary knowledge, and be able to apply competition in new and different situations and contexts.
          • Assessors must meet a series of tests that is valid, sufficient, current and authentic. The preferred method is the records of Competition Registration Maintenance Management. Where the individual has no record of proficiency testing can be obtained through a variety of ways, including direct observation, reports supervisor, project work, samples and interrogation. interrogation techniques should not require language, reading, writing and arithmetic in addition to those required in this competition unit.
          • The assessors must meet the requirements of the National Education and Vocational Regulator.ยินดีต้อนรับ