หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Apply quality standards applicable to aviation maintenance.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-013ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Apply quality standards applicable to aviation maintenance.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

101 Aircraft Mechanics: Airplane102 Aircraft Mechanics: Helicopter103 Aircraft Mechanics: Avionics6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          This skill unit requires the application of quality standards in the implementation of aviation maintenance activities, including tasks scheduled flight / asphalt, hangar and maintenance workshop, either individually or as a member of a team during the scheduled or unscheduled maintenance.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7232 Aircraft Mechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101302.01 Interpret and apply quality standards. 101302.01.01 Standards or specifications set out in maintenancedocuments and process specifications are identified and interpreted. 101302.01.01
101302.01 Interpret and apply quality standards. 10130.01.02 Standards are appliedappropriately for individual and team-relatedactivities, documentation is handled and completed accurately. 101302.01.02
101302.02 Interpret quality improvement. 101302.02.01 Performance monitoring measures are identified to ensureproduct or service standards are maintained or improved. 101302.02.01
101302.02 Interpret quality improvement. 10130.02.02 Clearly enableinformation to be easily read or interpreted. 101302.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

101301 Interpret work health and safety practices in aviation maintenance101303 Interpret and use aviation maintenance industry manuals and specifications


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          The evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant and meets all the requirements of the elements and performance criteria as specified in the evaluation, and must include:
          • the application of workplace hazard reporting and identification procedures
          • interpretation and application of information from a range of industry manuals, in particular, amendment status block information, amendment procedures, specification/modification leaflet applicability and changes to drawings
          • the correct identification of aircraft hardware, materials and components by marking, part number, size and shape
          • being able to differentiate the elements which constitute the system and be able to identify processes, workplace regulations and ISO 9000 compliant documentation and specifications within the workplace environment. The relationship between broader quality standards requirements and service-specific procedures must be clearly linked. It is essential that actual and potential defects within the quality system are considered, together with ongoing abnormalities of equipment or systems as they affect the quality system.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          • typical quality systems and their operation in the workplace
          • workplace quality documentation, such as quality manuals, procedures manuals, work instructions and worksheets
          • the relationship between the quality system and work health and safety (WHS) requirements, such as workplace hazard reporting
          • the relationship between the quality system and identification systems for aircraft hardware, materials and components
          • the role of inspection in maintaining aircraft continuing airworthiness and reliability, including ageing aircraft inspection requirements
          • how inspection programs are derived and developed
          • individual and organizational responsibility associated with ‘on condition’ maintenance
          • inspection terminology and standards of inspection with regard to the quality system
          • identifying potential areas for inspection process improvement as a quality system activity.


15. ขอบเขต (Range Statement)

          This field allows for different work environments and conditions that may affect performance. Essential operating conditions that may be present (depending on the work situation, needs of the candidate, accessibility of the item, and local industry and regional contexts) are included.


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          • The assessment are composed of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.
          • Competency should be assessed in the work environment or by use of simulated activities, covering the application of quality standards in situations within the aircraft maintenance environment.
          • Evidence of underlying knowledge and skills associated with the general application of quality standards is required to supplement evidence of ability to integrate these processes in conjunction with other personnel in the workplace.
          • This unit must be related in its assessment and application to all other units.
          • The following conditions of assessment represent the requirements of the Regulators and maintenance stakeholders and must be rigorously observed.
          • A person cannot be assessed as competent until it can be demonstrated to the satisfaction of the workplace assessor that the relevant elements and performance criteria of the unit of competency are being achieved under routine supervision in both single and multiple tasks involving more than one person. This shall be established via the records in the Log of Industrial Experience and Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide (for details refer to the Companion Volume Assessment Guidelines).ยินดีต้อนรับ