หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

Interpret work health and safety practices in aviation maintenance.

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FTN-3-012ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ Interpret work health and safety practices in aviation maintenance.

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

101 Aircraft Mechanics: Airplane102 Aircraft Mechanics: Helicopter103 Aircraft Mechanics: Avionics6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          This skill unit covers the skills and knowledge necessary to comply with work health and safety (WHS) regulation and work safely in aircraft maintenance areas. It requires the application of relevant WHS practices to aviation maintenance workplaces to ensure his own safety and that of others in the workplace.          Workplaces include flight line or tarmac, hangars and workshops. Maintenance activities include all planned and unplanned maintenance on fixed planes or rotary wing and components thereof. The work can be done individually or as part of a team.


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

7232 AircraftMechanics


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ICAO Doc 7192 / EASA Part 66


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
101301.01 Interpret safe work practices, reporting procedures for workplace hazards. 101301.01.01 Able to interpret and understandRelevant regulatory and enterprise policies and procedures that identify therequirements for conduct of safe work, to identify Workplace housekeepingmeasures in accordance with standard enterprise procedures, to identify andunderstand the use of personal protective equipment (PPE) and maintenance measures are interpreted and understoodaccording to regulatory and enterprise procedures. 101301.01.01
101301.01 Interpret safe work practices, reporting procedures for workplace hazards. 101301.01.02 Able to identify andunderstand safety signs and symbols, and their directions observed inaccordance with enterprise and safety requirements, to identify workplacehazards correctly and able to interpret and understand reporting proceduresaccording to standard enterprise procedures. 101301.01.02
101301.02 Interpret emergency procedures. 101301.02.01 Able to contact the appropriate personnel and emergencyservices in the event of an accident using appropriate method according toenterprise requirements. 101301.02.01
101301.02 Interpret emergency procedures. 101301.02.02 Able to interpret andunderstand emergency and evacuation procedures to ensure safe conduct ofpersonnel according to enterprise procedures, correctly identify the use ofemergency equipment according to regulatory or enterprise procedures. 101301.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

See Appendix A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

See Appendix A


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


(a) Performance Evidence
          The evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant and meets all the requirements of the elements and performance criteria as specified in the evaluation, and must include:
          • correctly interpreting WHS regulations, instructions and procedures relevant to the requirements for conduct of safe work listed in the Range of Conditions
          • recognizing and adhering to aerospace industry signage, including aircraft systems plumbing markings
          • recognizing and reporting to designated personnel hazardous situations in the workplace
          •  risk assessment and control
          •  selecting appropriate PPE for the maintenance activity being undertaken
          •  correct interpretation of enterprise and regulatory emergency procedures
          • correct identification and operation of enterprise/industry-specific workplace emergency equipment.
          This unit must be linked to its assessment and application to all other units. The relationship between general workplace WHS requirements, as included in enterprise procedures, and the relevant federal and/or state and territory legislation must be clearly linked.
          Evidence of knowledge and skills associated with the application of WHS standards is required to supplement evidence of ability to interpret and apply specific safe practices in the workplace.
(b) Knowledge Evidence
          Evidence required to demonstrate competency in this unit must be relevant to and satisfy all of the requirements of the elements and performance criteria and include knowledge of:
          •  the applicable sources of WHS requirements and procedures and their application in requirements for conduct of safe work as listed in the Range of Conditions
          •  how to recognize and report hazardous situations in the workplace
          •  methods of risk assessment and control
          •  the preferred order of ways to control risks (known as the hierarchy of control)
          •  work operations to control risks, e.g. permit to work systems, such as confined space entry and isolation procedures
          •  how to determine requirements for PPE associated with maintenance activities
          •  the correct selection and use of workplace emergency equipment 
          •  action to be taken in emergency situations.


15. ขอบเขต (Range Statement)


          Requirements for conduct of safe work include:
          •   Applying general duty of care under WHS legislation and common law
          •   Fluid and gas high and low pressure systems, including fluid handling (for example, hydraulic fluids, lubricants, compressed air, nitrogen and oxygen)
          •   Fuelling/defueling and working on fuel systems
          •   Using and handling chemicals, including solvents and battery acids
          •   Electrical systems, outlets and leads
          •   Noise hazard areas and aircraft safety zones
          •   Aircraft handling, towing, jacking, ground equipment operation and signage
          •   Personal protection
          •   Housekeeping and cleaning, waste disposal and foreign object damage (FOD) prevention practices and procedures
          •   Confined space entry (where applicable to the enterprise)
          •   Aircraft strobe lighting (where applicable to the enterprise)
          •   Ionizing and non-ionizing radiation equipment (where applicable to the enterprise)
          Relevant regulatory and enterprise policies and procedures are found in:
          •    WHS Acts, regulations and codes of practice, including regulations and codes of practice relating to hazards present in the workplace or industry
          •   Organizational safety manuals that specify provisions relating to roles and responsibilities of health and safety representatives and/or WHS committees and provisions relating to WHS issue resolution
          •   Maintenance organization manuals
          •   Procedures manuals
          •   Work instructions
          Personal protective equipment (PPE) requirements are found in:
          •   Procedures manuals
          •   Maintenance manuals
          •   Work instructions
          Workplace hazard identification includes:
          •   Checking equipment or the work area before work commences and during work
          •   Workplace inspections
          •   Housekeeping


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


          The assessment are compose of paper exams , interviews, and practical demonstrations, which the paper exam is the main testing. The selection of interviews and practical demonstrations are depending on the assessors’ judgment.This unit may be assessed on the job, off the job or a combination of both on and off the job. When evaluation occurs outside the workplace, that is, the candidate is not in productive work, an appropriate simulation should be used when the range of conditions reflects realistic situations in the workplace. If a demonstration of the application of skills, the candidate must have access to all the necessary tools, equipment, materials and relevant documentation. The candidate should be allowed to refer to all relevant procedures in the workplace, product specifications and manufacturing, codes, standards, manuals and reference materials.
          The assessors must be satisfied that the candidate can competently and consistently perform all elements of the unit as specified by the criteria, including required knowledge, and be capable of applying the competency under routine supervision on at least one item from each of:          • applying general duty of care under WHS legislation and common law          • fluid and gas high and low pressure systems, including fluid handling (for example, hydraulic fluids, lubricants, compressed air, nitrogen and oxygen)          • fuelling/defueling and working on fuel systems using and handling chemicals, including solvents and battery acids electrical systems, outlets and leads noise hazard areas and aircraft safety zones aircraft handling, towing, jacking, ground equipment operation and signage personal protection housekeeping and cleaning, waste disposal and FOD prevention practices and procedures.          • Also, where applicable to the enterprise, the following:          • confined space entry          • aircraft strobe lighting          • ionizing, non-ionizing radiation equipment
          This shall be established via the records in the Log of Industrial Experience and Achievement or, where appropriate, an equivalent Industry Evidence Guide. The relationship between general workplace WHS requirements, as included in enterprise procedures, and the relevant federal and/or state and territory legislation must be clearly linked.ยินดีต้อนรับ