หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-425ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ใช้ภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่ซับซ้อนได้
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.10.113.01 : อภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา
5.10.113.02 : ตอบสนองต่อข้อสมมติฐานได้
5.10.113.03 : อภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็นนามธรรม
5.10.113.04 : แสดงความคิดเห็นได้
5.10.113.05 : อภิปรายเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้องการได้

ยินดีต้อนรับ