หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สรรหาและคัดเลือกพนักงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-415ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.107.01 : ระบุความต้องการสรรหาพนักงาน
5.09.107.02 : สรรหาพนักงาน
5.09.107.03 : สัมภาษณ์พนักงาน
5.09.107.04 : คัดเลือกพนักงาน
5.09.107.05 : ดำเนินการปฐมนิเทศ

ยินดีต้อนรับ