หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-413ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.09.105.01 : พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
5.09.105.02 : ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.09.105.03 : นำระบบการให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจมาใช้
5.09.105.04 : ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน
5.09.105.05 : นำระเบียบการด้านวินัยและการเลิกจ้างมาใช้

ยินดีต้อนรับ