หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-404ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
วิเคราะห์สมรรถนะที่ต้องการ
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.08.225.01 : ระบุสมรรถนะที่ต้องการ
5.08.225.02 : ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ
5.08.225.03 : รับรองผลของการวิจัย
5.08.225.04 : จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะที่ต้องการ
5.08.225.05 : ตรวจสอบสมรรถนะและดำเนินการตามแผน

ยินดีต้อนรับ