หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-400ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.08.094.01 : กำหนดรายการการฝึกอบรม ที่จะถูกติดตามและประเมินผล
5.08.094.02 : ติดตามประสิทธิภาพการฝึกอบรม
5.08.094.03 : ประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม
5.08.094.04 : จัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการฝึกอบรม

ยินดีต้อนรับ