หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำงานร่วมกันในสภาพ แวดล้อมการบริหารงานทั่วไป

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-388ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ทำงานร่วมกันในสภาพ แวดล้อมการบริหารงานทั่วไป
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.085.01 : พัฒนาความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพในทีม
5.06.085.02 : มีส่วนร่วมในงานของทีมที่ได้รับมอบหมาย
5.06.085.03 : มีส่วนในการพัฒนาทีม

ยินดีต้อนรับ