หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-378ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
ดำเนินการป้องกันการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.05.241.01 : ระบุประเด็นที่นักท่องเที่ยวมีการใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
5.05.241.02 : อธิบายการดำเนินการระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ เพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวใช้ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
5.05.241.03 : อธิบายการดำเนินงานที่สามารถทำได้และสร้างความตระหนักในที่ทำงานเพื่อปกป้องเด็กจากการใช้ประโยชน์ทางเพศของนักท่องเที่ยว

ยินดีต้อนรับ