หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-5-363ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดการและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.01.009.01 : ตอบสนองกับข้อร้องเรียน
5.01.009.02 : ระบุและจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้ง
5.01.009.03 : แก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้ง

ยินดีต้อนรับ