หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-381ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลของสินค้า
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.077.01 : รวบรวมและจัดการข้อมูล
5.06.077.02 : วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
5.06.077.03 : นำเสนอข้อมูล

ยินดีต้อนรับ