หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร


รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
THR-HOH-4-380ZA
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
จัดทำเอกสาร รายงาน และใบงานโดยคอมพิวเตอร์
หน่วยสมรรถนะย่อย
5.06.076.01 : กำหนดการนำเสนอและรูปแบบของเอกสาร
5.06.076.02 : จัดทำเอกสาร
5.06.076.03 : พิมพ์และนำส่งเอกสาร

ยินดีต้อนรับ