หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบท่อโดยใช้เกลียว

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 04302

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
04302.01 ทำเกลียวท่อได้ตามข้อกำหนดมาตรฐาน

1.เลือกเครื่องมือทำเกลียวท่อได้อย่างถูกต้อง

2.ตั้งค่าเครื่องมือทำเกลียวได้อย่างถูกต้อง

3.ใช้เครื่องมือทำเกลียวท่อได้อย่างถูกต้องตามคู่มือของเครื่องมือ

4. ตรวจความเรียบร้อยของเกลียวท่อตามข้อกำหนดมาตรฐาน

04302.02 ต่อท่อและอุปกรณ์ท่อโดยใช้เกลียว

1.กำหนดตำแหน่งที่จะประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง

2.พันเกลียวท่อด้วยเทปพันเกลียวได้อย่างถูกต้อง

3.ต่อท่อและขันเกลียวท่อให้แน่นด้วยเครื่องมือที่ได้อย่างถูกต้อง

04302.03 ตรวจความเรียบร้อยของการประกอบท่อโดยใช้เกลียว

1. ทดสอบความแน่นของการประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง

2. เลือกใช้วิธีทำความสะอาดพื้นที่หลังการประกอบท่อโดยใช้เกลียวได้อย่างถูกต้อง

3. จัดเก็บเครื่องมือหลังการใช้งานได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ