หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สูบจ่ายน้ำประปาชุมชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 03201

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
03201.01 ควบคุมเครื่องสูบน้ำดีได้อย่างถูกต้อง

1. ดูเครื่องสูบน้ำดีให้พร้อมใช้งานตามคู่มือกำหนด

2. ดูตู้ควบคุมให้พร้อมใช้งานตามคู่มือกำหนด

3. ดูระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตามคู่มือกำหนด

4. ใช้เครื่องสูบน้ำดีสูบจ่ายน้ำได้ตามตามที่ได้รับมอบหมายหรือแผนกำหนดไว้

03201.02 ควบคุมหอถังสูงได้อย่างถูกต้อง

1. ดูหอถังสูงให้พร้อมใช้งานตามคู่มือกำหนด

2. ตั้งค่าหอถังสูงให้ส่งจ่ายปริมาณน้ำตามที่ได้รับมอบหมายหรือแผนกำหนดไว้

3. ระบายปริมาณน้ำในถังสูงให้อยู่ในระดับตามที่คู่มือกำหนด


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ