หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาระบบประปาชุมชน

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 02401

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
02401.01 ตรวจสอบตามแผนที่กำหนด

1. จัดทำรายการตรวจตามแผนที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

2. ดำเนินการตรวจตามรายการที่กำหนด ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

3. ดำเนินการตรวจตามรายการที่โดยใช้วิธีการที่ถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน

02401.02 เปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์ตามแผนที่กำหนด

1. ใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนอะไหล่ได้อย่างถูกต้อง

2. ถอดอะไหล่ที่สึกหรอได้อย่างถูกต้อง

3. ใส่อะไหล่ใหม่ได้อย่างถูกต้อง

02401.03 เขียนรายงานผลการตรวจและซ่อมบำรุง

1. รวบรวมข้อมูลการตรวจและซ่อมบำรุงได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

2. สรุปรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจและซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง

3. ตรวจทานการเขียนรายงานผลการตรวจและซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ