หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำหัตถการขั้นสูงทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ DPM---6-007ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
103151 ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

1.ใส่อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจขั้นสูงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ผ่าตัดเปิดทางเดินหายใจแบบด่วน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ใช้ยาและสารน้ำในการช่วยฟื้นคืนชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบใช้มือ และแบบคาร์ดิโอเวอร์ชั่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5.ใช้เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

6.แสดงและสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงในหุ่นและสถานการณ์จำลอง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7.อธิบายหลักการการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

8.อธิบายหลักการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลที่มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

9.ทำการกู้ชีพขั้นสูง ตามการอำนวยการทางการแพทย์ในผู้ป่วยเด็ก ในผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ในผู้ป่วยสูงอายุ ในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ ในผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ ในหุ่นและสถานการณ์จำลองได้อย่างเหมาะสม

103152 แปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

1.อธิบายกลไกการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. ใช้อุปกรณ์และตำแหน่งบนร่างกายที่ใช้ติดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. รายงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตามการอำนวยการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

4.แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ Ventricular fibrillation, Ventriculartachycardia ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5. แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Pulseless electrical activity, Asystoleได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

6. แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Tachyarrhythmia ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

7. แปลผลคลื่นหัวใจแบบ Bradyarrhythmia ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ