หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย และส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-EXI-3-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดำเนินการพิธีการศุลกากร ตรวจปล่อย และส่งมอบสินค้าไปยังประเทศปลายทาง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03131 ตรวจสอบเอกสารการ ผ่านพิธีการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1. เอกสารการผ่านพิธีการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 03131.01 2509
03131 ตรวจสอบเอกสารการ ผ่านพิธีการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. เอกสารที่ผ่านพิธีการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ อย่างครบถ้วน เป็นระบบ 03131.02 2510
03132 ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อรับส่งสินค้าไปท่าส่งออกที่กำหนดไว้ 1. การประสานงานในการรับส่งสินค้าไปท่าส่งออกดำเนินการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 03132.01 2511
03132 ประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อรับส่งสินค้าไปท่าส่งออกที่กำหนดไว้ 2. รายงานสรุปผลการประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าภายในประเทศจัดทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 03132.02 2512
03133 ติดตามตรวจสอบสถานะ การรับบรรทุกสินค้า (Status 04) เพื่อยืนยัน การส่งออกสำเร็จ 1. การบรรทุกสินค้ามีการตรวจสอบการติดตามสถานะการรับการบรรทุกสินค้า(Status 04) ได้อย่างถูกต้อง 03133.01 2513
03133 ติดตามตรวจสอบสถานะ การรับบรรทุกสินค้า (Status 04) เพื่อยืนยัน การส่งออกสำเร็จ 2. สถานะการรับการบรรทุกสินค้า (Status 04) ได้รับการยืนยันการส่งออกสำเร็จจากกรมศุลกากร 03133.02 2514
03134 ประสานงานบริษัทขนส่งระหว่างประเทศเพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 1. การประสานงานในการขนส่งสินค้าเพื่อส่งออกดำเนินการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 03134.01 2515
03134 ประสานงานบริษัทขนส่งระหว่างประเทศเพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ 2. รายงานสรุปผลการประสานงานบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจัดทำได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 03134.02 2516
03135 ประสานงานบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่เกิด ความเสียหาย 1. การประสานงาน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่เกิดความเสียหายดำเนินการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 03135.01 76763
03135 ประสานงานบริษัทประกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่เกิด ความเสียหาย 2. รายงานสรุปผลการประสานงานเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหาย ถูกต้อง ครบถ้วน 03135.02 76764

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ