หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-4-040ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10423-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการ เพื่อรับบริการ Thai Herbal Compress Treatment

1.1 ทดสอบการแพ้น้ำมันสมุนไพรไทยแก่ผู้รับบริการ ThaiHerbal Compress Treatment โดยทดสอบใต้ท้องแขนเพื่อระวังไม่ให้เกิดอาการแพ้ด้วยความรอบคอบ

1.2 ชี้แจงขั้นตอนการให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment ตามขั้นตอน ด้วยความสุภาพ

1.3 อธิบายประโยชน์ของการรับบริการ Thai Herbal Compress Treatment อย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

10423-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ เครื่องใช้และผลิตภัณฑ์สำหรับให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้องทรีทเม้นท์จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำหรับให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment ตำแหน่งถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

2.2 เตรียมลูกประคบและน้ำมันสมุนไพรไทยสำหรับให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment ได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน ด้วยความรอบคอบ

2.3 จัดเก็บห้องทรีทเม้นท์อุปกรณ์ และเครื่องใช้หลังการให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.4 จัดการวัสดุที่ใช้แล้ว/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหลังการให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความประณีต และรอบคอบ

2.5 จัดวางอุปกรณ์ และเครื่องใช้ หลังการให้บริการ Thai Herbal CompressTreatment ตำแหน่งถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีตรอบคอบ

10423-03 ให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment ตามขั้นตอน และมาตรฐาน ทรีทเม้นท์

3.1 แนะนำการปฏิบัติตนสำหรับรับบริการ Thai Herbal CompressTreatment ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความสุภาพ

3.2 ให้บริการ Thai Herbal CompressTreatment โดยการใช้ลูกประคบร่วมกับการนวดไทย โดยคำนึงถึงข้อห้ามข้อควรระวังเกี่ยวกับการนวด

10423-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังการรับบริการ Thai Herbal Compress Treatment แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการThai Herbal Compress Treatment ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำผลิตภัณฑ์ลูกประคบและน้ำมันสมุนไพรไทยHome Use สำหรับการทำ Thai Herbal CompressTreatment สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยมารยาทในการให้บริการ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ