หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้บริการอบไอน้ำ (Steam) แก่ผู้รับบริการ

สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านการกีฬา)


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WNS-SPA-3-081ZC

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
10401-01 เตรียมความพร้อมผู้รับบริการเพื่อรับบริการอบไอน้ำ (Steam)

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพรอบคอบ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการอบไอน้ำอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพรอบคอบ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการอบไอน้ำอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ อบไอน้ำได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 ดูแลความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการอบไอน้ำ ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 ให้บริการอบไอน้ำ ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการอบไอน้ำด้วยความสุภาพ รอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการอบไอน้ำ ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10401-02 เตรียมและเก็บห้องทรีทเม้นท์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ สำหรับให้บริการอบไอน้ำ (Steam) ตามที่ผ่านการอบรม

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ อบไอน้ำได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 ดูแลความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการอบไอน้ำ ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพรอบคอบ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการอบไอน้ำอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ อบไอน้ำได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 ดูแลความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการอบไอน้ำ ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 ให้บริการอบไอน้ำ ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการอบไอน้ำด้วยความสุภาพ รอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการอบไอน้ำ ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10401-03 ให้บริการอบไอน้ำ (Steam) ตามขั้นตอน และมาตรฐานทรีทเม้นท์

3.1 ให้บริการอบไอน้ำ ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการอบไอน้ำด้วยความสุภาพ รอบคอบ

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพรอบคอบ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการอบไอน้ำอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ อบไอน้ำได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 ดูแลความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการอบไอน้ำ ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 ให้บริการอบไอน้ำ ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการอบไอน้ำด้วยความสุภาพ รอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการอบไอน้ำ ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

10401-04 แนะนำการปฏิบัติตนหลังรับบริการอบไอน้ำ(Steam) แก่ผู้รับบริการ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการอบไอน้ำ ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

1.1 แนะนำผู้รับบริการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนการรับบริการตามเวลาที่กำหนดด้วยความสุภาพ

1.2 ทบทวนทรีทเม้นท์ ตามความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพรอบคอบ

1.3 แนะนำประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการอบไอน้ำอย่างละเอียด ครบถ้วน ด้วยความสุภาพ

2.1 เตรียมห้อง และเครื่องใช้ สำหรับให้บริการ อบไอน้ำได้ถูกต้อง ตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

2.2 ดูแลความสะอาดห้อง และเครื่องใช้หลังให้บริการอบไอน้ำ ได้ถูกต้องตามที่ผ่านการอบรม ด้วยความประณีต รอบคอบ

3.1 ให้บริการอบไอน้ำ ตามขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ

3.2 ดูแลผู้รับบริการระหว่างการให้บริการอบไอน้ำด้วยความสุภาพ รอบคอบ

4.1 แนะนำการปฏิบัติตนภายหลังการรับบริการอบไอน้ำ ตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ

4.2 แนะนำโปรแกรมทรีทเม้นท์ที่ต่อเนื่องตามที่ผ่านการอบรมด้วยความสุภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ