คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการจัดเตรียม บำรุงรักษาและควบคุมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า โดยเป็นบุคคลที่ 1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน 2. มีทักษะด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย 3. มีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับงานบำรุงรักษายานพาหนะ 4. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดเตรียมและบำรุงรักษายานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ ชั้น 1 1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านการปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ อย่างน้อย 4 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 1 2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของ ชั้น 1 ผู้ขอเข้ารับการประเมิ ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-SHP-1-003ZA จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-1-004ZA บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
PUM-SHP-1-005ZA ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน

ยินดีต้อนรับ