คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        สามารถวางแผนการตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิง และตรวจสอบคุณภาพชีวมวลก่อนเข้าระบบเผาไหม้ จัดทำรายงาน/บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงเบื้องต้น ดำเนินการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลตามหลักการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน/บันทึกการเก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวล จัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วต่างๆ ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ล้างอุปกรณ์และเครื่องแก้วงานทดสอบ ได้ถูกต้องตามเทคนิคการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานของระบบการวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินผลความเที่ยงตรงจากการสอบเทียบเครื่องมือวัด อ่านและตีความหมายใบรายงานผลการสอบเทียบ ทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวล จัดทำรายงาน/บันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิง ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาทเกี่ยวข้อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GEN-3-042ZA เตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบ
GPW-GEN-3-040ZA ตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิง
GPW-GEN-3-043ZA ทดสอบ วิเคราะห์ และรายงานผล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ