คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการวางแผนดำเนินการติดตั้งสุขาภิบาลในอาคาร ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน และสามารถปฏิบัติงานจัดทำแผนการทำงานติดตั้งระบบสุขาภิบาล จ่ายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล ตรวจติดตามการทำงาน เขียนรายงานการทำงานประปาภายในอาคาร ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา การติดตั้ง บำรุงรักษาประปาในอาคาร กำหนดวิธีแก้ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ชั้น 4 ต้องผ่านคุณวุฒิช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 3 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ไม่ต้องผ่านคุณวุฒิช่างประปาภายในอาคาร ชั้น 3 แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า 7 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ชั้น 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 3 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-WOM-4-070ZA วางแผนดำเนินการติดตั้งสุขาภิบาลในอาคาร
PUM-WOM-4-071ZA ตรวจสอบงานประปาภายในอาคาร
PUM-WOM-4-072ZA แก้ปัญหาการปฏิบัติงานประปาภายใน

ยินดีต้อนรับ